Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmäkuntoutus, Oulu LNOUL


Perustietoja osahankkeesta
Osahankkeen toteuttajat:
     ODL Terveys Oy / Kuntoutus
     Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus
Voimassaoloaika: 01.01.2005 - 31.12.2012
Kuntoutus toteutetaan suomenkielellä
Kehittämishanke toteutetaan Kelan järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain perusteella
   - harkinnanvaraisena kuntoutuksena
Kehittämishanke on sitoumusperusteinen kokeilu- ja kehittämishanke

Kuvaus sisällöstä ja henkilöistä, joille kuntoutus on tarkoitettu
Yleiskuvaus

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmäkuntoutus on Oulun yliopistollisen sairaalan, ODL Terveys Oy:n ja Kelan yhteistyöprojekti.
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmäkuntoutus on monimuotoista ja laaja-alaista. Samanaikaisesti työskennellään intensiivisesti lapsen/nuoren ja perheen kanssa sekä huomioidaan lapsen/nuoren lähi- ja kasvuympäristö. Kuntoutus on jokaisen lapsen/nuoren ja perheen kohdalla yksilöllisesti suunniteltu. Kuntoutusmuodot valitaan ja suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmäkuntoutus on hyväksytty lasten ja nuorten psykiatrisen kuntoutuksen perhekuntoutuksen hankkeeksi vuosille 2007–2009.

Hanke on päättymässä, mistä johtuen uusia kuntoutujia ei oteta vuonna 2010.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja/tai opiskelukyvyn parantaminen turvaaminen. Osatavoitteita ovat lapsen ja nuoren sosiaalisen kasvun tukeminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, arkipäivän selviytymisen tukeminen sekä tukeminen ja ohjaaminen ongelmatilanteiden kohtaamisessa.

Kohderyhmä ja osanottajien valinta

Hankkeen kohderyhmänä ovat 5−15-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on todettu psykiatrinen sairaus. Kohderyhmään kuuluvia diagnooseja ovat mm. laaja-alaiset kehityshäiriöt, psyykkisen kehityksen häiriöt, Aspergerin oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt, käytöshäiriöt, lapsuudessa tai nuoruudessa alkavat sosiaaliset vuorovaikutuksen häiriöt, muu lapsuuden sosiaalinen vuorovaikutushäiriö, määrittelemätön lapsuuden sosiaalinen vuorovaikutushäiriö, määrittelemätön lapsuuden sosiaalinen vuorovaikutushäiriö ja uhmakkuushäiriö. Liitännäisoireina voi olla esim. ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai älyllisen kehityksen viivästymä.

Vuonna 2007 kuntoutukseen voidaan ottaa 12 kuntoutujaa perheineen.
Vuonna 2008 kuntoutukseen voidaan ottaa 12 kuntoutujaa perheineen.
Vuonna 2009 hankkeeseen voidaan ottaa 12 kuntoutujaa perheineen.

Sisältö ja toteutus

Kuntoutustoiminta on laaja-alaista. Samanaikaisesti työskennellään intensiivisesti lapsen ja perheen kanssa sekä huomioidaan lapsen lähi- ja kasvuympäristö. Kuntoutusohjelma sisältää useita erilaisia toiminta- ja työskentelymuotoja, joista yhteistyössä perheen kanssa rakennetaan sopiva kokonaisuus, huomioiden perheen omat tarpeet ja voimavarat. Kuntoutusohjelman toimintamuotoja ovat yksilökäynnit, lasten ryhmät, vanhempien ryhmät, koulu- ja päiväkotikäynnit, perhepäivät, verkostoneuvottelut sekä opettajien ja avustajien ryhmät.

ODL Terveys Oy:n kuntoutustyöryhmä,neuropsykologi ja puheterapeutti, toimii työparina ja on aina mukana kaikissa kuntoutusmuodoissa. Lisäksi tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Keskimäärin kuntoutus kestää noin kaksi vuotta, mutta kesto on yksilöllinen.

Kuntoutus alkaa jokaisen perheen kohdalla perhekäynneillä, joiden aikana työryhmä tapaa perhettä kokonaisuutena sekä erikseen lasta/nuorta ja vanhempia. Myös sisarukset voivat olla mukana. Käyntien aikana tehdään suunnitelma kuntoutuksen etenemisestä ja sisällöstä yhteistyössä perheen kanssa. Perhekäyntejä on yhteensä kahdeksan (8) ja ne ovat kestoltaan 90–120 minuuttia. Perhekäynnit toteutuvat joko lapsen kotona tai ODL:lla.
Kuntoutusohjelmaan kuuluvat lisäksi:
- Yksilökäynnit 60–90 min, yhteensä 12 kertaa. Yksilökäynneillä tarkoitetaan sellaisia toimintamuotoja, joissa kuntoutus kohdistuu vain yhteen lapseen/nuoreen tai hänen asioihinsa. Näitä yksilökäyntejä ovat 1) lapsen yksilökäynnit (3 kertaa)
2) vanhempien yksilökäynnit (3 kertaa)
3) koulukäynnit (3 kertaa)
4) opettajien ryhmät (2 kertaa)
5) verkostoneuvottelu (1 kerta).
- Kuntoutujien ryhmä, 90–120 min. (24 kertaa) - Vanhempien ryhmä, 90–120 min. (6 kertaa) - Avojakso/perhe, n. 5 tuntia (4 perhepäivää, jotka ajoittuvat viikonloppuihin. Perhepäivät pidetään Oulun keskustan tuntumassa olevan Ravintola Rauhalan tiloissa).

Hakeminen ja päätöksen tekeminen

Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU 102 ja soveltuvin osin täytetyllä kuntoutushakemuksen liitteellä KU 104. Hoitava taho lähettää B-lausunnon ja kuntoutushakemuksen Kelan Pohjois-Suomen aluekeskukseen Anne Korhoselle. Kuntoutujat valitaan ODL Terveys Oy:n ja Kelan yhteispalaverissa.
Kuntoutuspäätös tehdään vuoden ajaksi. Kuntoutuksena myönnetään vuodeksi enintään 50 käyntikertaa ja neljä (4) avojaksovuorokautta.

Maksaminen

Kuntoutujille ja omaisille maksetaan kuntoutuksena tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset etuusohjeiden mukaan. Kuntoutukseen osallistujille maksetaan kuntoutujan päätöksen perusteella kuntoutusraha, mikäli kuntoutusrahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Kuntoutusrahan omavastuuosuus on yksi päivä, koska kyse on KKRL 25 § 3 kohdan tarkoittamasta kehittämishankkeesta.


Toteuttajien yhteystiedot
ODL Terveys Oy / Kuntoutus, Isokatu 63, 90120 OULU
Yhteyshenkilö: Eila Vänttilä Puhelin: 08-313 2251
Sähköposti: eila.vanttila@odl.fi
Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus, PL 190, 90101 OULU
Yhteyshenkilö: Anne Korhonen Puhelin: 020 635 4312
Sähköposti: anne.a.korhonen@kela.fi

Kelan yhteyshenkilöt
Tuula Ahlgren, Kuntoutusryhmä, Puhelin: 020-6343284
Hanna Pakkala, Kuntoutusryhmä, Puhelin: 020 6343241