Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Omaishoitajien parikurssi 74264


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Omaishoitajat, aikuista hoitavat
Aikuinen omaishoidettava osallistuu kuntoutukseen
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten parikurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: TYKS
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
17.02.2020 - 21.02.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
27.07.2020 - 31.07.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
30.11.2020 - 04.12.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
17.02.2020 - 21.02.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
27.07.2020 - 31.07.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
30.11.2020 - 04.12.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka toimivat päivittäin aikuisen puolison/läheisen/omaisen omaishoitajina ja joilla
– sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus on alentunut tai vaarassa alentua
– on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista
– edellä mainittujen perusteella aiheutuu kuntoutuksen tarve
– ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista
– kuntoutuja on päivittäisissä toimissaan pääosin omatoiminen ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– hakemukseen liitetään ajankohtainen, enintään vuoden vanha, kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijänä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, kunnan omaishoidosta vastaava henkilö, hoitava lääkäri tai muu kunnan työntekijä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan tekemään kotikäyntiin.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Omaishoitajien kurssille ei valitahenkilöitä,
– joilla on merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus tai liiallinen huonokuntoisuus, joka estää osallistumasta ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutujan omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen Kelan kuntoutuspäätöksen sekä omaiselle/läheiselle suunnitellun ohjelman edellyttämällä tavalla. Omaisen/läheisen osallistuminen mahdollistaa omaishoitajan osallistumisen kuntoutukseen.

Omaisen/läheisen osallistuminen kuntoutukseen edellyttää, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi omaisen/läheisen terveydentilasta on kuntoutukseen saavuttaessa esitettävä alle vuoden vanha lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi kopio sairauskertomuksen tekstistä tai sairaalajakson loppuarvio tai kotihoidon antama selvitys terveydentilasta sekä tieto ajantasaisesta lääkityksestä.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– tiedon ja konkreettisten keinojen antaminen oman terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi
– yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin omaishoitajan jaksamisen tueksi
– omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen
– kuntoutujan ja hänen hoidettavan omaisensa/läheisensä arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
– omaishoitajan ohjaaminen hakemaan tietoa omaisen/läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan
– omaishoitajuutta tukevien palveluiden/toimijoiden/järjestöjen toimintaan tutustuminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste , (Kelan yritystunniste 10838157001), Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 024454562 , Faksi 024454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste, Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02-4454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi