Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Tules-kurs 78342


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Nack-skulder-handsyndrom
Personer som är i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar
Kursen är avsedd för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och programmet är rehabiliteringsbetonat
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 15 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
02.03.2020 - 06.03.2020 period vid inrättningen 5 dygn
13.07.2020 - 17.07.2020 period vid inrättningen 5 dygn
12.10.2020 - 16.10.2020 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 2

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för vuxna rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar. Målgruppen är klienter som har symtom i nacke eller skuldror och som genom rehabilitering kan få stöd för att klara av dagliga aktiviteter och vara delaktiga.

För att klienten ska kunna delta i kursen krävs det att

– klienten har en behörigt diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller de övre extremiteterna
– symtomen i rörelseorganen har varat i över 3 månader
– klienten har genomgått de undersökningar som hälso- och sjukvården ansett nödvändiga
– klienten har behov av multiprofessionell aktiverande grupprehabilitering och funktionell träning och kan ha nytta av att fungera i en grupp
– klientens försämrade arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga gör det svårare för honom eller henne att klara sig i arbetet, hemma eller i sina övriga dagliga aktiviteter. Arbetet kan medföra fysisk överbelastning, ergonomiska problem samt psykisk belastning som hänger samman med symtomen
– klienten är motiverad att förbättra sin arbets- eller studieförmåga eller funktionsförmåga och att förändra sina levnadsvanor.

Kursen lämpar sig inte för personer

– som har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
– som har en sjukdom som hindrar deltagande i rehabilitering i grupp
– vars sjukliga fetma(BMI över 40) hindrar deltagande i rehabiliteringen
– vars rehabiliteringsbehov hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet.

Anhöriga deltar inte i kurserna.

För ansökan om rehabilitering behövs som bilaga ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter och där behovet av kursen konstateras.

Närmare uppgifter finns i servicebeskrivningen för kursen.. .


Kursens mål
Målen för kursen formuleras i samråd med klienten och den vårdenhet som rekommenderar rehabiliteringen enligt klientens individuella behov. Målen styr planeringen av rehabiliteringens innehåll och genomförandet av rehabiliteringen.

Kursens allmänna mål är att klienten ska få

– resurser att leva med sjukdomen och att klara sig i arbetet och i vardagen
– ökad kontroll över sitt liv
– stöd av andra i samma situation.


Kursens genomförande
Serviceproducenten kontaktar klienten innan kursen börjar. Syftet med kontakten är att informera klienten om sådant som gäller genomförandet av kursen.

Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : nina karlsberg , Tel. 0503705044 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : nina karlsberg , Tel. 0503705044 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi