Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
OAJ: ammatilliset opettajat KIILA-kuntoutus 81647


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Opetusalaan kuuluva työ
Kurssi on aikuiselle

Asiakkaita valitaan koko maasta

Kurssin toteuttaa: Huoltoliitto ry


Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Toimita kuntoutushakemus (KU101), ammatillinen selvityslomalomake (KU200, ei koske yrittäjiä) ja B-lääkärinlausunto Kelaan.
Hae ammatilliselle kurssille lomakkeella KU101
Ammatillinen selvityslomake KU200

Kelan yhteyshenkilöt:
Leena Penttinen , Puh. 0408652947

Asiakkaan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 19 vuorokautta
Ryhmämuotoisissa avojaksoissa on majoitusmahdollisuus.
Kurssipaikka: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
17.01.2021 - 28.02.2021 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
08.02.2021 - 08.02.2021 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 1 vuorokautta
15.02.2021 - 15.02.2021 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 1 vuorokautta
16.02.2021 - 15.03.2021 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
16.03.2021 - 19.03.2021 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta
22.03.2021 - 13.08.2021 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
16.08.2021 - 20.08.2021 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 5 vuorokautta
23.08.2021 - 10.01.2022 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
11.01.2022 - 14.01.2022 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta

Pääsääntöisesti avomuotoisiin yksilöjaksoihin ja käyntikertoihin ei sisälly majoitusmahdollisuutta.

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Asiakkaiden paikkoja yhteensä 8
Asiakkaiden paikoista on
- ammatillisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kiila kuntoutuskurssi on suunnattu OAJ:n jäsenille, jotka toimivat ammatillisina opettajina. Kurssin on suunnattu vakituisessa- tai toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa toimiville ammatillisille opettajille, jotka ovat OAJ:n jäseniä. Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden keinoja työssä jatkamiseen. Kuntoutuskurssi on osallistujille täysin maksuton ja se toteutetaan kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Hyvien kulkuyhteyksien varrella noin 10km:n etäisyydellä Kuopiosta.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kuntoutus käynnistyy riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta.

Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle. Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Se voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuvina, työkykyä heikentävinä terveysongelmina. Sairauden oireiden paheneminen työssä, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot työstä voivat myös osoittaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutustarvetta arvioitaessa henkilön sairauspäivärahapäivien määrällä ei ole olennaista merkitystä. Kuntoutukseen valittavan asiakkaan työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön työpaikalla, työorganisaation toimintaan ja hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia.

Tavoite
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti asiakkaan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä asiakkaan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät asiakkaan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Asiakkaan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan asiakkaan oppimista ja aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä.

Kurssin toteutus
Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän (majoitusmahdollisuus) sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat asiakkaan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Kuvaus KIILA-kursseissa tehtävästä yhteistyöstä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa
KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Kuntoutusyhteistyö ei ole pelkästään tietojen vaihtamista. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhdessä luodaan yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta ja huolehditaan sekä sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet ja roolit sekä tehtävät. Kuntoutustarpeen arvioinnin käytännöt on suositeltavaa kytkeä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä luomiin työkyvyn hallinnan strategioihin.

Työterveyshuollon rooli
Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen näkökulmasta ovat kuntoutustarpeen havaitseminen, kuntoutukseen ohjaus, asiakkaiden valinta sekä kuntoutuksen aikaisen ja jälkeisen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollolla on aktiivinen rooli kuntoutuksessa (säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen, esim. kuntoutuksen suunnitelman laatiminen, tietojen kerääminen ja koonti ja kokoukset). Työterveyshuolto sitoutuu yhteistyöhön kuntoutuksen toteutuksen ajaksi ja varaa resurssit ja toimintamahdollisuudet tähän toimintaan.

Työnantajan rooli
Työnantajalla on keskeinen rooli asiakkaan työkyvyn muutoksien havaitsemisessa. Työnantajan näkemys ja osallistuminen kuntoutukseen mahdollistaa kuntoutuksen työhön liittyvien tavoitteiden asettamisen ja niiden siirtymisen osaksi asiakkaan työtä ja arkea. Työnantajalla on oma osallistuva roolinsa kuntoutusprosessin eri vaiheissa. KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi asiakkaan kuntoutusprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja sitoutuu yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kuntoutuksen toteutuksen ajaksi.

Kelan yhteyshenkilö palveluntuottajille ja yhteistyötahoille:
Leena Penttinen, Puh. 020 63 43205, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kela.fi

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Huoltoliitto ry , (Kelan yritystunniste 01090300001), Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Päivi Rossinen , Puh. 0505543330 , Sähköpostiosoite : paivi.rossinen@kunnonpaikka.com

Muiden yhteistyötahojen yhteystiedot
Yhdistys/yhteisö
Teija Golnick Kellosilta 7 00520 HELSINKI
Yhteyshenkilö Teija Golnick, puh.: 020 748 9749, email: teija.golnick@oaj.fi

Ammattiliitto
Sari Melkko Kellosilta 7 00520 HELSINKI
Yhteyshenkilö Sari Melkko, puh.: 020 748 9553, email: sari.melkko@oaj.fi


Kurssipaikan tiedot
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Yhteyshenkilö : Päivi Rossinen , Puh. 0505543330 , Sähköpostiosoite : paivi.rossinen@kunnonpaikka.com