Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Tules-kurs 65620


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Ryggsjukdomar
Personer som är i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar
Kursen är avsedd för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och programmet är rehabiliteringsbetonat
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 15 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
13.08.2018 - 17.08.2018 period vid inrättningen 5 dygn
17.12.2018 - 21.12.2018 period vid inrättningen 5 dygn
08.04.2019 - 12.04.2019 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 0

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för vuxna rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar, som har ryggsymtom. Sjukdomen ger upphov till ett behov av rehabilitering.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Till kurserna väljs klienter
– som har en behörigt diagnostiserad ryggsjukdom
– med symtom i rörelseorganen som varat i över 3 månader
– som har genomgått de undersökningar som hälso- och sjukvården ansett nödvändiga
– som har behov av multidisciplinär aktiverande grupprehabilitering och funktionell träning
– med försämrad arbets- eller studieförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i arbetet, hemma och/eller i sina övriga dagliga aktiviteter; arbetet kan medföra fysisk överbelastning, ergonomiska problem samt psykisk belastning som hänger samman med symtomen
– som är motiverade att förbättra sin arbets- eller studieförmåga och att förändra sina levnadsvanor.

Till kurserna väljs inte personer
– som har en akut eller svår sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
– som lider av sjuklig fetma (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
– vars rehabiliteringsbehov hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
– som lider av svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Anhöriga deltar inte i kurserna.

Närmare uppgifter finns i standarden för servicelinjen..


Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och till att öka klientens delaktighet och aktivitet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att hjälpa klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
– att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
– att stödja egenvård
– att stärka klientens förmåga att hantera sitt liv
– att finna metoder som hjälper klienten att klara sig i arbetet
– att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klientens individuella mål.


Kursens genomförande
Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 06-4831460 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 06-4831460 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi