Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Kurs för personer med minnessjukdomar 70313


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Minnesstörningar
Personer under 76 år
Vuxna
Kursen är parkurs för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och tyngdpunkten i programmet ligger på anpassningsträning
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
01.04.2019 - 05.04.2019 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Anhörigperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
01.04.2019 - 05.04.2019 period vid inrättningen 5 dygn

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 8 , platser för anhöriga (vuxen) sammanlagt 8
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 8 av vilka lediga 2

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som har rehabiliteringsstöd eller som står utanför arbetslivet,som har minnessjukdom och som är under 76 år. Sjukdomen ger upphov till ett behov av rehabilitering. Dessutom förutsätts att
– klientens återstående självständiga funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon ska kunna röra sig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och i huvudsak klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand samt kunna delta i grupprehabilitering.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Till kursen väljs klienter
– som har en behörigt diagnostiserad minnessjukdom i tidigt stadium eller lindrig minnessjukdom, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa
– som har nytta av anpassningskurser i gruppform och vill delta i en kurs tillsammans med en anhörig/närstående
– som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården för att konstatera minnessjukdom
– för vilka vårdenheten har bedömt huruvida en anpassningskurs är aktuell högst 12 månader innan kursen börjar.

Till kursen väljs inte personer
– som har en betydande sjukdom som försvårar rehabiliteringsprocessen eller en sjukdom som förhindrardeltagande i rehabilitering i gruppform
– som har resultatet för MMSE-testet 22 eller lägre
– som har en svår beteendestörning som beror på sjukdomen.
– som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Klientens make/maka eller någon annan vuxen anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Närmare uppgifter finns i standarden för servicelinjen..


Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och till att öka klientens aktivitet och delaktighet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver att trygga och förbättra arbets- och funktionsförmågan har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att upprätthålla självständig aktivitet genom kost, motion och egen aktivitet
– att stödja klientens och den närståendes förmåga att klara sig
– kartläggning av ett fungerande stödnätverk på hemorten
– den närståendes behov av information och stöd för anpassning
– att förbereda klienten för framtiden på olika sätt (ekonomiska och juridiska ärenden, intressebevakningsfullmakt, livstestamente).

I början av kursen fastställs målen för klientgruppen och klientens individuella mål i enlighet med de allmänna målen för kursen.


Kursens genomförande
Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 06-4831460 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 050-3705044 , Fax 06-4831399 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi