Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
PERUTTU Kurs för närståendevårdare 71760


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Närvårdare som fungerar som närståendevårdare för vuxna och barn/unga
Personer som är i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet
Kursen är avsedd för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och programmet är rehabiliteringsbetonat
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 10 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
09.12.2019 - 13.12.2019 period vid inrättningen 5 dygn
25.05.2020 - 29.05.2020 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 8

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som dagligen fungerar som närståendevårdare för makar/närstående/anhöriga eller barn/unga under 18 år och
– vars förmåga att klara sina dagliga aktiviteter och att vara delaktig är nedsatt eller riskerar att nedsättas på grund av sjukdom eller den belastning som uppgiften som närståendevårdare medför
– vars möjligheter att fortsätta som närståendevårdare äventyras av utmattningssymtom, sjukdom eller någon annan omständighet
– som på grund av ovanstående har behov av rehabilitering
– som inte förutsätts ha ett avtal om närståendevård med kommunen.

Vidare förutsätts att
– klientens återstående självständiga funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon ska kunna röra sig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och i huvudsak klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand samt kunna delta i grupprehabilitering
– till ansökan fogas en aktuell, högst ett år gammal utredning eller beskrivning som uppgjorts av aktörer på hemorten och där det framgår hur närståendevårdaren och den anhöriga klarar sig i hemmet. Utredningen kan göras till exempel av en hemvårdare, en socialarbetare, en person som svarar för närståendevården i kommunen, den behandlande läkaren eller någon annan person som är anställd vid kommunen. Utredningen baserar sig vanligen på ett hembesök av en representant för kommunen.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Till kursen antas inte personer
– som har en svår sjukdom som försvårar rehabiliteringsprocessen, eller som är i så dåligt skick att de inte kan delta i grupprehabilitering
– som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

I en rehabiliteringskurs för närståendevårdare deltar inte anhöriga.

Det är möjligt att delta i en kurs på nytt av motiverade skäl.

Närmare uppgifter finns i standarden för servicelinjen..


Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga och till att öka klientens aktivitet och delaktighet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att ge information och visa på konkreta metoder som gör det möjligt för klienterna att bevara sin hälsa och livskvalitet
– att ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen
– att identifiera belastningsfaktorerna och stressen i närståendevårdarens arbete och att lära ut hur man hanterar dem
– att stödja klienten och den vårdbehövande anhöriga/närstående, så att de tillsammans klarar av det dagliga livet
– att instruera klienten i att söka information om den anhörigas/närståendes sjukdomar och därmed förknippade tjänster hos hans eller hennes egen vårdenhet
– introduktion i olika tjänster och i olika aktörers och organisationers verksamhet som kan stödja klienten i hans eller hennes uppgift som närståendevårdare.

I början av kursen fastställs målen för klientgruppen och klientens individuella mål i enlighet med de allmänna målen för kursen.


Kursens genomförande
Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 06-4831460 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 050-3705044 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi