Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Yrkesinriktad rehabiliteringskurs (Taito-kurs) i öppen vård 73002


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Svårigheter att hantera livssituationen, vuxna och unga vuxna
Personer i åldern 18-60 år
Öppenvårdskurs, innehåller individuella och gruppbesök
Vuxna
Kursen är avsedd för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och programmet är rehabiliteringsbetonat
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till yrkesinriktade kurs med blanketten KU101r

Klientperioder
Total längd 102 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
04.11.2019 - 15.11.2019 öppenvårdsperiod 10 dygn
18.11.2019 - 10.01.2020 besök, individ 2 besök
13.01.2020 - 17.01.2020 öppenvårdsperiod 5 dygn
20.01.2020 - 06.03.2020 arbetspraktik 35 dygn
09.03.2020 - 13.03.2020 öppenvårdsperiod 5 dygn
01.06.2020 - 02.10.2020 arbetspraktik 35 dygn
05.10.2020 - 09.10.2020 öppenvårdsperiod 5 dygn
09.11.2020 - 11.11.2020 öppenvårdsperiod 3 dygn
12.11.2020 - 10.01.2021 besök, individ 2 besök

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Det är även möjligt att övernatta i anslutning till öppenvårdsrehabiliteringen på välgrundat skäl.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i yrkesinriktad rehabilitering 10 av vilka lediga 2

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Målgruppen är personer som behöver rehabilitering som stöd för att få jobb, börja med utbildning, byta yrke eller förebygga marginalisering. Till kursen väljs klienter i åldern 18–60 år som har olika sjukdomar och som har behov av rehabilitering på grund av sin livssituation och sjukdom.

Dessutom kan klienten vara i till exempel någon av följande livssituationer:
– har inte någon yrkesutbildning
– har avbrutit sina studier på grund av sjukdom eller bristande socialt stöd eller försämrad livshanteringsförmåga
– har genomgått yrkesutbildning men har svårigheter att få jobb
– har bytt yrke på grund av de begränsningar som sjukdomen medför
– har blivit arbetslös eller arbetslösheten har fortgått en längre tid
– får sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension och är motiverad att återgå i arbete men behöver multidisciplinärt stöd för detta
– har deltagit i social rehabilitering och behöver i fortsättningen yrkesinriktad rehabilitering
– behöver många olika typer av tjänster som stöd för att hitta ett jobb.

Till kurserna antas inte personer,
– som inte har identifierbar motivation för rehabilitering i syfte att kunna delta i arbetslivet
– för vilka grupprehabilitering inte är rätt rehabiliteringsform
– som har ett akut eller obehandlat missbruksproblem
– som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Kursen kan föregås av någon annanyrkesinriktad eller medicinsk rehabiliteringsåtgärd som ordnas av FPA.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Närmare uppgifter finns i servicebeskrivningen för kursen..


Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att stödja eller främja klientens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga och till att öka klientens aktivitet och delaktighet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Taito-kurs för arbetslivskompetens har bland annat följande allmänna mål:
– stärka arbetslivsfärdigheterna
– hjälpa klienten att identifiera sina resurser, sitt kunnande och sina starka sidor
– trygga och upprätthålla arbets- och studieförmågan
– ökad livshanteringsförmåga, arbetslivsfärdigheter och egen aktivitet
– bekanta sig med olika utbildnings- och yrkesområden
– skapa ett fungerande stödnätverk på klientens hemort
– avbryta långvarig arbetslöshet.

I början av kursen fastställs målen för klientgruppen och klientens individuella mål i enlighet med de allmänna målen för kursen.


Kursens genomförande
Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

I kursen ingår öppen perioder, individuella besök och arbetspraktik.

Arbetspraktik
Arbetspraktiken genomförs i första hand på arbetspraktikplatser utanför serviceproducentens lokaler. I arbetspraktiken ingår besök av sakkunnig på arbetsplatsen.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 0504053651 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 0504053651 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi