Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
ABB:n työntekijöille Kiila-kuntoutus KIILA-kuntoutus 76317


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ammattia ei voi luokitella
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Härmän Kuntoutus Oy
Kuntoutusmuoto on KIILA-kuntoutus
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Tähän kurssiin sisältyy esivalinta.
Toimita kuntoutushakemus (KU101), ammatillinen selvityslomake (KU200) ja B-lääkärinlausunto ensisijaisesti esivalintataholle:
  ABB Oy Työterveys Vaasa Sähkömäki 4E 65101 VAASA
  Yhteyshenkilö Anna Tötterman, puh.: 050 334 5040, email: anna.totterman@fi.abb.com


Hakemusten on oltava esivalintataholla hakuajan päättymispäivään 15.06.2019 mennessä.
Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään hakuajan päättymispäivään mennessä.
Hae ammatilliselle kurssille lomakkeella KU101
Ammatillinen selvityslomake KU200

Kelan yhteyshenkilöt:
Leena Penttinen , Puh. 0408652947

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 18 vuorokautta
Ryhmämuotoisissa avojaksoissa on majoitusmahdollisuus.
Kurssipaikka: Härmän Kuntoutus Oy
01.08.2019 - 16.09.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
04.08.2019 - 16.09.2019 avomuotoinen yksilöjakso 1 vuorokautta
17.09.2019 - 19.09.2019 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
20.09.2019 - 04.09.2020 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
27.01.2020 - 31.01.2020 avomuotoinen jakso 5 vuorokautta
07.09.2020 - 11.09.2020 avomuotoinen jakso 5 vuorokautta
01.10.2020 - 15.12.2020 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa

Pääsääntöisesti avomuotoisiin yksilöjaksoihin ja käyntikertoihin ei sisälly majoitusmahdollisuutta.

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8
Kuntoutujien paikoista on
- ammatillisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuh-teessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntou-tustarve. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä: • joilla samanaikaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioi-daan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen hei-kentymisen • työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kuntoutus käynnistyy riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta.

Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle. Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Se voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuvina, työkykyä heikentävinä terveysongelmina. Sairauden oireiden paheneminen työssä, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot työstä voivat myös osoittaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutustarvetta arvioitaessa henkilön sairauspäivärahapäivien määrällä ei ole olennaista merkitystä. Kuntoutukseen valittavan kuntoutujan työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön työpaikalla, työorganisaation toimintaan ja hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia.

Tavoite
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Kuntoutujan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä.

Kurssin toteutus
Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän (majoitusmahdollisuus) sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Esivalinta
Työterveyshuollon yhteyshenkilö kokoaa suunnittelukokouksessa sovitun kohderyhmän ja tekee esivalintasuosituksen Kelaan. Esivalinta tehdään seuraavien asiakirjojen perusteella:

  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus
  • hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake
  • lääkärilausunto B
  • muut käytössä olevat asiakirjat.


Kuvaus KIILA-kursseissa tehtävästä yhteistyöstä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa
KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää kuntoutujan työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Kuntoutusyhteistyö ei ole pelkästään tietojen vaihtamista. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhdessä luodaan yhteinen käsitys kuntoutujan tilanteesta ja huolehditaan sekä sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet ja roolit sekä tehtävät. Kuntoutustarpeen arvioinnin käytännöt on suositeltavaa kytkeä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä luomiin työkyvyn hallinnan strategioihin.

Työterveyshuollon rooli
Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen näkökulmasta ovat kuntoutustarpeen havaitseminen, kuntoutukseen ohjaus, kuntoutujien valinta sekä kuntoutuksen aikaisen ja jälkeisen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollolla on aktiivinen rooli kuntoutuksessa (säännöllinen yhteydenpito kuntoutujaan, esim. kuntoutuksen suunnitelman laatiminen, tietojen kerääminen ja koonti ja kokoukset). Työterveyshuolto sitoutuu yhteistyöhön kuntoutuksen toteutuksen ajaksi ja varaa resurssit ja toimintamahdollisuudet tähän toimintaan.

Työnantajan rooli
Työnantajalla on keskeinen rooli kuntoutujan työkyvyn muutoksien havaitsemisessa. Työnantajan näkemys ja osallistuminen kuntoutukseen mahdollistaa kuntoutuksen työhön liittyvien tavoitteiden asettamisen ja niiden siirtymisen osaksi kuntoutujan työtä ja arkea. Työnantajalla on oma osallistuva roolinsa kuntoutusprosessin eri vaiheissa. KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi kuntoutujan kuntoutusprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja sitoutuu yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kuntoutuksen toteutuksen ajaksi.

Kelan yhteyshenkilö palveluntuottajille ja yhteistyötahoille:
Leena Penttinen, Puh. 020 63 43205, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kela.fi

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Härmän Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Johanna Valkonen , Puh. 06-4831 592 , Faksi 06-4831399 , Sähköpostiosoite : johanna.valkonen@harmankuntokeskus.fi

Muiden yhteistyötahojen yhteystiedot
Työterveyshuolto
ABB Oy Työterveys Vaasa Sähkömäki 4E 65101 VAASA
Yhteyshenkilö Anna Tötterman, puh.: 050 334 5040, email: anna.totterman@fi.abb.com

Työterveyshuolto
Härmämedi Oy Vaasantie 22 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö Simo Korkea-aho, puh.: 0504673404, email: simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi


Kurssipaikan tiedot
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö : Simo Korkea-aho , Puh. 0504673404 , Faksi 064831399 , Sähköpostiosoite : simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi