Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
KIILA-rehabilitering för personer inom servicebranschen 76324


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Palveluala, koko henkilöstö/usea ammattiala
Kursen är avsedd för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av KIILA-rehabilitering
Kursspråket är svenska

Ansökan
Lämna in rehabiliteringsansökan (KU101r), blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering (KU200r, gäller inte företagare) och ett läkarutlåtandet B till FPA.
Sök till yrkesinriktade kurs med blanketten KU101r
Blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering, KU200r

FPA-kontaktpersoner:
Jaana Wessman-Blusi , Tel. 020 692235

Klientperioder
Total längd 18 dygn
Öppenvårdsperioder i grupp inkluderar möjlighet till inkvartering.
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
15.07.2019 - 19.08.2019 besök, sakkunnig 1 besök
15.07.2019 - 19.08.2019 öppenvårdsperiod , individ 1 dygn
20.08.2019 - 22.08.2019 öppenvårdsperiod 3 dygn
23.08.2019 - 31.07.2020 besök, individ 2 besök
07.01.2020 - 11.01.2020 öppenvårdsperiod 5 dygn
03.08.2020 - 07.08.2020 öppenvårdsperiod 5 dygn
10.08.2020 - 09.10.2020 öppenvårdsperiod , individ 1 dygn

Individuella öppenvårdsperioder och besök inkluderar i regel inte möjlighet till inkvartering.

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 8
Reserverade platser för
- klienter som deltar i yrkesinriktad rehabilitering 8 av vilka lediga 4

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Målgruppen är personer under 67 år som arbetar och som har en stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare. Rehabiliteringsgrunden bestäms utifrån personens aktuella individuella rehabiliteringsbehov. Det primära är att personen har ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Till rehabiliteringen väljs personer:  vars belastning, svårigheter att orka med arbetet och/eller sjukdoms symtom orsakar behov av rehabilitering.  vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom och sjukdomen under de närmaste åren upp-skattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.  Dessutom förutsätts att rehabiliteringsbehovet och möjligheterna har utretts tillräckligt på arbetsplatsen eller hos företagshälsovården och att åtgärder inte har varit tillräckliga.

Till rehabiliteringen väljs personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna. Dessutom förutsätts att rehabiliteringsbehovet och -möjligheterna har utretts tillräckligt på arbetsplatsen eller hos företagshälsovården och att arbetsplatsens och företagshälsovårdens åtgärder inte har varit tillräckliga.

Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att säkerställa att klienten ska kunna fortsätta arbeta. Huruvida arbetsförmågan är väsentligt försvagad bedöms helhetsinriktat, varvid sjukdomen är en del av helheten.

Det primära är ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet kan ligga förändringar i arbetet eller att personen har små möjligheter att påverka sitt arbete. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan. Förvärrade sjukdomssymtom på jobbet, ökat anlitande av hälsovårdstjänster samt arbetsfrånvaro kan också vara ett tecken på försämrad arbets- och funktionsförmåga. Vid bedömningen av rehabiliteringsbehovet har antalet sjukdagpenningdagar inte någon större betydelse. Arbetsförmågan hos en klient som väljs till rehabilitering och svårigheterna att orka med arbetet ska vara relaterade till arbetet på arbetsplatsen, till arbetsplatsens verksamhet och till klientens yrkesmässiga utveckling. Ett villkor för rehabilitering är att personen själv har konstaterat att han eller hon behöver stöd och är villig att göra ändringar.

Kursens mål
Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet. Under rehabiliteringen bedömer man mångsidigt klientens behov av rehabilitering och orsakerna till detta samt klientens nuvarande arbetskompetens och möjligheterna att förbättra den. Rehabiliteringens syfte är att med övergripande metoder svara mot individens behov av rehabilitering. KIILA-rehabiliteringens innehåll grundar sig på fungerande lösningar och praxis i anslutning till klientens arbete och till sätt att stödja klientens hälsa och förmåga att hantera sitt liv. Klientens verksamhetsmiljö ska beaktas i rehabiliteringens innehåll, i vilket klientens lärande och aktiva roll betonas. Rehabiliteringssamarbete med arbetsgivaren och företagshälsovården är nödvändigt.

Kursens genomförande
Rehabiliteringen genomförs som en kombination av öppenvårdsdygn i grupp (med möjlighet till inkvartering), en individuell öppenvårdsdag (med möjlighet till inkvartering) och individuella besök. Grupperioderna är obligatoriska för alla. Rehabiliteringen består av bedömning av klientens situation, grupperioder, individuella delar och en avslutande del. En kurs innehåller 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, 1 individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök (varav minst ett besök av en sakkunnig). En kurs genomförs under loppet av 1-1,5 år.

Beskrivning av samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården vid KIILA-kurser
Vid KIILA-rehabilitering är rehabiliteringssamarbetet mellan företagshälsovården och arbetsplatsen av största vikt för att upprätthålla eller återställa klientens arbetsförmåga. Rehabiliteringssamarbete är inte enbart utbyte av information. Med detta samarbete avses att man tillsammans skapar en gemensam uppfattning om klientens situation och kommer överens om och sköter om alla aktörers ansvarsområden, roller och uppgifter. Det rekommenderas att praxis för bedömningen av rehabiliteringsbehovet kopplas till de riktlinjer för hantering av arbetsförmågan som arbetsplatsen och företagshälsovården skapat i samverkan.

Företagshälsovårdens roll
Företagshälsovårdens viktigaste uppgifter ur rehabiliteringssynvinkel är att upptäcka rehabiliteringsbehovet, att hänvisa och välja klienter till rehabilitering samt att under och efter rehabiliteringen följa upp klienternas möjligheter att klara sig i arbetet. Företagshälsovården spelar en aktiv roll vid rehabiliteringen (står regelbundet i kontakt med klienten, gör t.ex. upp en rehabiliteringsplan, samlar in och sammanställer uppgifter samt ordnar möten). Företagshälsovården förbinder sig till samarbete under den tid rehabiliteringen genomförs och reserverar resurser och ser till att det finns övriga förutsättningar för denna verksamhet.

Arbetsgivarens roll
Arbetsgivaren spelar en central roll då det gäller att observera förändringar i klientens arbetsförmåga. Arbetsgivarens syn på och deltagande i rehabiliteringen gör det möjligt att för rehabiliteringen ställa upp arbetsrelaterade mål som sedan integreras i klientens arbete och vardag. Arbetsgivaren deltar även i rehabiliteringsprocessens olika skeden. Det samarbete med arbetsgivaren som gäller KIILA-rehabiliteringen har planerats som en del av klientens rehabiliteringsprocess. Därför är det viktigt att arbetsgivaren förbinder sig till att samarbeta och hålla kontakt under den tid då rehabiliteringen genomförs.

FPA-kontaktperson till serviceproducent och samarbertspartners:
Leena Penttinen, Tel. 020 63 43205, E-post: förnamn.efternamn@kela.fi

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 050-4053651 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Övriga samarbetspartners kontaktuppgifter
Företagshälsovård
Härmämedi Oy Vaasantie 22 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö Simo Korkea-aho, puh.: 0504673404, email: simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi

Företagshälsovård
Härmämedi Oy Vaasantie 22 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö Simo Korkea-aho, puh.: 0504673404, email: simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi


Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Simo Korkea-aho , Tel. 0504673404 , Fax 064831399 , E-post : simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi