Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
KIILA-rehabilitering för anställda i församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Borgå Stift 81722


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ammattia ei voi luokitella
Kurssi on aikuiselle

Asiakkaita valitaan koko maasta

Kurssin toteuttaa: Härmän Kuntoutus Oy


Kurssi on ruotsinkielinen

Kurssille hakeminen
Toimita kuntoutushakemus (KU101), ammatillinen selvityslomalomake (KU200, ei koske yrittäjiä) ja B-lääkärinlausunto Kelaan.
Hae ammatilliselle kurssille lomakkeella KU101
Ammatillinen selvityslomake KU200

Kelan yhteyshenkilöt:
Jaana Wessman-Blusi , Puh. 020 692235

Asiakkaan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 18 vuorokautta
Ryhmämuotoisissa avojaksoissa on majoitusmahdollisuus.
Kurssipaikka: Härmän Kuntoutus Oy
02.08.2021 - 13.09.2021 kuntoutus ilman majoitusta, yksilöjakso 1 vuorokautta
02.08.2021 - 13.09.2021 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
14.09.2021 - 16.09.2021 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 3 vuorokautta
17.09.2021 - 30.07.2022 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
31.01.2022 - 04.02.2022 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 5 vuorokautta
01.08.2022 - 05.08.2022 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 5 vuorokautta
06.08.2022 - 30.09.2022 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa

Pääsääntöisesti avomuotoisiin yksilöjaksoihin ja käyntikertoihin ei sisälly majoitusmahdollisuutta.

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Asiakkaiden paikkoja yhteensä 8
Asiakkaiden paikoista on
- ammatillisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Målgruppen är personer som har en stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Också företagare hör till målgruppen. Till rehabiliteringen väljs personer:  vars arbetsförmåga försämras av sjukdom och sjukdomen under de närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.  vars arbetsförmåga har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, och sjukdomen under närmaste åren bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.  vars behov av rehabilitering har identifierats och för vilka arbetsplatsens och företagshälsovårdens åtgärder för att bevara arbetsförmågan inte är tillräckliga.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kuntoutus käynnistyy riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta.

Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle. Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Se voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuvina, työkykyä heikentävinä terveysongelmina. Sairauden oireiden paheneminen työssä, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot työstä voivat myös osoittaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutustarvetta arvioitaessa henkilön sairauspäivärahapäivien määrällä ei ole olennaista merkitystä. Kuntoutukseen valittavan asiakkaan työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön työpaikalla, työorganisaation toimintaan ja hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia.

Tavoite
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti asiakkaan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä asiakkaan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät asiakkaan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Asiakkaan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan asiakkaan oppimista ja aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä.

Kurssin toteutus
Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän (majoitusmahdollisuus) sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat asiakkaan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Kuvaus KIILA-kursseissa tehtävästä yhteistyöstä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa
KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Kuntoutusyhteistyö ei ole pelkästään tietojen vaihtamista. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhdessä luodaan yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta ja huolehditaan sekä sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet ja roolit sekä tehtävät. Kuntoutustarpeen arvioinnin käytännöt on suositeltavaa kytkeä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä luomiin työkyvyn hallinnan strategioihin.

Työterveyshuollon rooli
Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen näkökulmasta ovat kuntoutustarpeen havaitseminen, kuntoutukseen ohjaus, asiakkaiden valinta sekä kuntoutuksen aikaisen ja jälkeisen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollolla on aktiivinen rooli kuntoutuksessa (säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen, esim. kuntoutuksen suunnitelman laatiminen, tietojen kerääminen ja koonti ja kokoukset). Työterveyshuolto sitoutuu yhteistyöhön kuntoutuksen toteutuksen ajaksi ja varaa resurssit ja toimintamahdollisuudet tähän toimintaan.

Työnantajan rooli
Työnantajalla on keskeinen rooli asiakkaan työkyvyn muutoksien havaitsemisessa. Työnantajan näkemys ja osallistuminen kuntoutukseen mahdollistaa kuntoutuksen työhön liittyvien tavoitteiden asettamisen ja niiden siirtymisen osaksi asiakkaan työtä ja arkea. Työnantajalla on oma osallistuva roolinsa kuntoutusprosessin eri vaiheissa. KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi asiakkaan kuntoutusprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja sitoutuu yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kuntoutuksen toteutuksen ajaksi.

Kelan yhteyshenkilö palveluntuottajille ja yhteistyötahoille:
Leena Penttinen, Puh. 020 63 43205, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kela.fi

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Härmän Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Mona-Lisa Aspholm , Puh. 050-4053651 , Sähköpostiosoite : mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Muiden yhteistyötahojen yhteystiedot
Työnantaja
Domkapitlet i Borgå Stift Postbox 30 06101 PORVOO
Yhteyshenkilö Virva Nyback, puh.: 040 142 5217, email: virva.nyback@evl.fi

Työnantaja
Domkapitlet i Borgå Stift Postbox 30 06101 PORVOO
Yhteyshenkilö Virva Nyback, puh.: 040 142 5217, email: virva.nyback@evl.fi


Kurssipaikan tiedot
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö : Jessica Havulehto , Puh. 050-5160360 , Sähköpostiosoite : jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi