Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Maatalousyrittäjien KIILA-kuntoutus 86178


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Maanviljelijät
Kurssi on aikuiselle

Asiakkaita valitaan koko maasta

Kurssin toteuttaa: Taukokangas Oy/Taukokangas Kalajoki


Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Toimita kuntoutushakemus (KU101), ammatillinen selvityslomalomake (KU200, ei koske yrittäjiä) ja B-lääkärinlausunto Kelaan.
Hae ammatilliselle kurssille lomakkeella KU101
Ammatillinen selvityslomake KU200

Kelan yhteyshenkilöt:
Leena Penttinen , Puh. 0408652947

Asiakkaan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 19 vuorokautta
Ryhmämuotoisissa avojaksoissa on majoitusmahdollisuus.
Kurssipaikka: Taukokangas Oy/Taukokangas Kalajoki
10.01.2022 - 28.02.2022 kuntoutus ilman majoitusta, yksilöjakso 1 vuorokautta
10.01.2022 - 28.01.2022 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
18.01.2022 - 24.02.2023 käyntikerta, yksilö 3 käyntikertaa
14.03.2022 - 17.03.2022 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta
17.10.2022 - 21.10.2022 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 5 vuorokautta
27.02.2023 - 02.03.2023 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta
13.03.2023 - 28.04.2023 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa

Pääsääntöisesti avomuotoisiin yksilöjaksoihin ja käyntikertoihin ei sisälly majoitusmahdollisuutta.

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Asiakkaiden paikkoja yhteensä 8
Asiakkaiden paikoista on
- ammatillisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 6

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmän työ on sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti kuormittavaa. Henkisen jaksamisen haasteet nousevat esiin myös fyysisenä oireiluna. Ihmissuhdekuormitus, ulkoapäin tulevat vaatimukset mm. talousosaamiseen kuormittavat. Työ on sitovaa ja toimiala on riskialtis. Kuntoutujat tarvitsevat keinoja itsensä johtamiseen ja voimavarojen parantamiseen kokonaisvaltaisesti.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kuntoutus käynnistyy riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta.

Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle. Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Se voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuvina, työkykyä heikentävinä terveysongelmina. Sairauden oireiden paheneminen työssä, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot työstä voivat myös osoittaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutustarvetta arvioitaessa henkilön sairauspäivärahapäivien määrällä ei ole olennaista merkitystä. Kuntoutukseen valittavan asiakkaan työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön työpaikalla, työorganisaation toimintaan ja hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia.

Tavoite
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti asiakkaan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä asiakkaan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät asiakkaan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Asiakkaan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan asiakkaan oppimista ja aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä.

Kurssin toteutus
Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän (majoitusmahdollisuus) sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat asiakkaan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Kuvaus KIILA-kursseissa tehtävästä yhteistyöstä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa
KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Kuntoutusyhteistyö ei ole pelkästään tietojen vaihtamista. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhdessä luodaan yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta ja huolehditaan sekä sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet ja roolit sekä tehtävät. Kuntoutustarpeen arvioinnin käytännöt on suositeltavaa kytkeä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä luomiin työkyvyn hallinnan strategioihin.

Työterveyshuollon rooli
Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen näkökulmasta ovat kuntoutustarpeen havaitseminen, kuntoutukseen ohjaus, asiakkaiden valinta sekä kuntoutuksen aikaisen ja jälkeisen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollolla on aktiivinen rooli kuntoutuksessa (säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen, esim. kuntoutuksen suunnitelman laatiminen, tietojen kerääminen ja koonti ja kokoukset). Työterveyshuolto sitoutuu yhteistyöhön kuntoutuksen toteutuksen ajaksi ja varaa resurssit ja toimintamahdollisuudet tähän toimintaan.

Työnantajan rooli
Työnantajalla on keskeinen rooli asiakkaan työkyvyn muutoksien havaitsemisessa. Työnantajan näkemys ja osallistuminen kuntoutukseen mahdollistaa kuntoutuksen työhön liittyvien tavoitteiden asettamisen ja niiden siirtymisen osaksi asiakkaan työtä ja arkea. Työnantajalla on oma osallistuva roolinsa kuntoutusprosessin eri vaiheissa. KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi asiakkaan kuntoutusprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja sitoutuu yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kuntoutuksen toteutuksen ajaksi.

Kelan yhteyshenkilö palveluntuottajille ja yhteistyötahoille:
Leena Penttinen, Puh. 020 63 43205, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kela.fi

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Taukokangas Oy/Taukokangas Kalajoki , (Kelan yritystunniste 23590584002), PL 110, 86301 OULAINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Marjo Heikkala , Puh. 0444794764 , Sähköpostiosoite : marjo.heikkala@taukokangas.fi

Muiden yhteistyötahojen yhteystiedot
Yhdistys/yhteisö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry PL 510 00101 HELSINKI
Yhteyshenkilö Marja Tallavaara, puh.: +358405012889, email: marja.tallavaara@mtk.fi


Kurssipaikan tiedot
Taukokangas Oy/Taukokangas Kalajoki, Jukupolku 5, 85100 KALAJOKI
Yhteyshenkilö : Marjo Heikkala , Puh. 0444794764 , Sähköpostiosoite : marjo.heikkala@taukokangas.fi