Ohje

Lääkehaku Valmisteen nimi
Lääkeaine Sairaus / korvausnumero
ATC-koodi Vnr-numero
Muita hakuvaihtoehtoja Ei-korvattavat valmisteet
Kaikki korvattavat valmisteet Vain peruskorvattavat valmisteet
Kaikki erityiskorvattavat lääkkeet Alemman erityiskorvausluokan lääkkeet
Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet
Rajoitetusti reseptimerkinnällä korvattavat lääkkeet Korvattavat itsehoitolääkkeet
Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet Korvattavat perusvoiteet
Kaikki määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet Korvattavat määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet
Korvattavat erityisluvalla toimitettavat lääkkeet Lääkkeet, joiden suorakorvaamista tai lääkevaihtoa on rajoitettu
Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden piirissä olevat valmisteet Erityiskorvattavat lääkeaineet
Lääkkeet, joilla on poikkeava käyttöaihe Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden piirissä olevat valmisteet
Erityiskorvattavat lääkeaineet  
 
Liikkuminen sovelluksessa Tulostaminen

Lääkehaku

Valmisteluettelossa ovat mukana

Eläinlääkkeet on rajattu haun ulkopuolelle.

Lääkehaulla löydät

Lääkehaun tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään lääketietokantaan (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 22 §). Tietokantaa päivitetään kahden viikon välein.

Hakuvaihtoehdot

Kirjoita kerralla vain yksi hakuperuste tai valitse valmiista vaihtoehdoista.

Valmisteen nimi
Kirjoita valmisteen koko nimi tai muutama kirjain nimen alusta.

Lääkeaine
Kirjoita lääkeaineen nimi tai muutama kirjain lääkeaineen nimen alusta.

Sairaus / korvausnumero
Valitse sairaus tai lääkeaine annetuista vaihtoehdoista.

Saat luettelon

Korvausnumero on merkitty Kela-korttiin, kun oikeus korvaukseen on myönnetty.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkeyrityksen hakemuksesta lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa valmisteen perus- ja erityiskorvattavuutta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista, joiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat olla erityiskorvattavia. Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkeyrityksen hakemuksesta, onko lääkevalmiste erityiskorvattava valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä sairaudessa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös vaikeista sairauksista, joiden hoidossa käytettävät kliiniset ravintovalmisteet voivat olla korvattavia. Lääkkeiden hintalautakunta päättää yrityksen hakemuksesta, onko kliininen ravintovalmiste korvattava valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä sairaudessa.

ATC-koodi
ATC-koodi perustuu WHO:n ylläpitämään kansainväliseen ATC-luokitusjärjestelmään, jossa lääkkeet on ryhmitelty anatomis-terapeuttis-kemiallisen –luokituksen mukaisesti. Voit kirjoittaa täydellisen ATC-koodin tai haluamasi määrän merkkejä koodin alusta.

Vnr-numero
Vnr-numero eli pohjoismainen tuotenumero on myyntiluvallisten lääkkeiden lääkepakkauksen yksilöivä kuusinumeroinen koodi. Numerointijärjestelmää hallinnoi Lääketietokeskus Oy.

Vnr-numeroa ei ole kliinisillä ravintovalmisteilla, perusvoiteilla eikä lääkevalmisteilla, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Muita hakuvaihtoehtoja
Valitse annetuista hakuvaihtoehdoista.

Ei-korvattavat valmisteet
Saat luettelon valmisteista, joista ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Valmisteelle ei ole haettu tai vahvistettu korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa tai lääkeyritys on siirtänyt valmisteen vapaaseen hinnoitteluun.

Kaikki korvattavat valmisteet
Saat luettelon kaikista valmisteista, jotka kuuluvat korvausjärjestelmän piiriin. Valmisteesta voidaan maksaa perus- tai erityiskorvaus.

Vain peruskorvattavat valmisteet
Saat luettelon valmisteista, joista voidaan maksaa vain peruskorvaus. Korvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ryhmään kuuluvat myös rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet ja kliiniset ravintovalmisteet, joista maksetaan peruskorvaus tiettyjen sairauksien hoidossa, sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa korvattavat perusvoiteet.

Kaikki erityiskorvattavat lääkkeet
Saat luettelon lääkevalmisteista, jotka kuuluvat alempaan tai ylempään erityiskorvausluokkaan tietyissä sairauksissa. Valmisteista maksetaan erityiskorvaus, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero on merkitty Kela-korttiin. Joistakin lääkkeistä erityiskorvauksen saaminen edellyttää lisäksi lääkkeen määrääjän reseptiin tekemää merkintää. Jos erityiskorvausoikeutta ei ole myönnetty, valmisteet ovat yleensä peruskorvattavia lukuun ottamatta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä.

Alemman erityiskorvausluokan lääkkeet
Saat luettelon valmisteista, jotka kuuluvat alempaan erityiskorvausluokkaan. Korvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääke on asiakkaalle erityiskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet
Saat luettelon valmisteista, jotka kuuluvat ylempään erityiskorvausluokkaan. Korvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävistä kustannuksista. Lääke on asiakkaalle erityiskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin.

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet
Saat luettelon valmisteista, joista maksetaan peruskorvaus vain, kun lääkettä käytetään lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä määritellyn erityisen käyttöaiheen mukaisesti. Korvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääke on asiakkaalle peruskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus korvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin. Joissakin tapauksissa korvausta maksetaan myös lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella.

Rajoitetusti reseptimerkinnällä korvattavat lääkkeet
Saat luettelon valmisteista, jotka korvataan lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella. Valmiste voi olla peruskorvattava tai erityiskorvattava. Erityiskorvaus voidaan maksaa lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen.

Korvattavat itsehoitolääkkeet
Itsehoitolääkkeellä tarkoitetaan lääkettä, joka voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä. Tietyistä itsehoitolääkkeistä on mahdollista saada korvaus, jos ne toimitetaan lääkemääräyksellä. Tällä hakuvaihtoehdolla saat luettelon näistä korvattavista itsehoitolääkkeistä.

Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet
Saat luettelon kliinisistä ravintovalmisteista, jotka korvataan tietyissä vaikeissa sairauksissa. Korvaus on sairaudesta riippuen 40 % tai 65 % valmisteen hinnasta.

Korvattavat perusvoiteet
Saat luettelon korvattavista perusvoiteista. Perusvoiteista korvataan 40 % valmisteen hinnasta, jos valmiste on määrätty lääkemääräyksellä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon.

Kaikki määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet
Saat luettelon lääkevalmisteista, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Korvattavat määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet
Saat luettelon korvattavista lääkevalmisteista, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan. Luettelo ei välttämättä ole täysin ajantasainen, koska kyseiset valmisteet voivat tulla korvattaviksi takautuvasti.

Korvattavat erityisluvalla toimitettavat lääkkeet
Haun tuloksena saat linkin Kelan internet-sivulle, jossa on luettelo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) erityisluvalla toimitettavista korvattavista lääkevalmisteista. Luettelo ei välttämättä ole täysin ajantasainen, koska erityislupavalmisteet voivat tulla korvattaviksi takautuvasti.

Lääkkeet, joiden suorakorvaamista tai lääkevaihtoa on rajoitettu
Saat luettelon lääkkeistä, joiden suorakorvaamiseen tai lääkevaihtoon liittyy rajoite. Lääkkeestä voidaan maksaa korvaus apteekissa tai lääke voidaan vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon vain, jos lääkettä koskeva ehto täyttyy. Ehto on kerrottu lääkkeen nimen alla suluissa.

Lääkkeet, joilla on poikkeava käyttöaihe
Saat luettelon lääkkeistä, joille myyntilupaviranomainen on hyväksynyt rinnakkaisvalmisteista merkittävästi poikkeavan käyttöaiheen. Lääke voidaan vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon vain, jos lääkettä koskeva ehto täyttyy. Ehto on kerrottu lääkkeen nimen alla suluissa.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden piirissä olevat valmisteet
Saat luettelon valmisteista, joita lääkärin lisäksi voivat lääkemääräyksellä määrätä myös laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus perustuu aina terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen.

Erityiskorvattavat lääkeaineet
Saat luettelon erityiskorvattavista lääkeaineista ja niiden ATC-koodeista sairauksittain. Luettelossa ovat ne lääkeaineet, joita sisältävät valmisteet ovat mukana Kelan lääketietokannassa.

Liikkuminen sovelluksessa

Käytä sovelluksen Hae-, Takaisin-, Uusi haku -, Edelliset- ja Seuraavat-painikkeita. Selaimen Edellinen- ja Seuraava-painikkeet eivät toimi oikein sovelluksessa.

Tulostaminen

Käytä taulukoita tulostettaessa vaakatulostusta.

Alkuun