Kela

Lääkehaku

Ohje

Lääkehaku

Valmisteluettelossa ovat mukana

 • Suomessa kaupan olevat myyntiluvan saaneet lääkevalmisteet, joilla on Pohjoismainen tuotenumero (Vnr-numero)
 • korvattavat kliiniset ravintovalmisteet
 • korvattavat perusvoiteet
 • määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet.

Eläinlääkkeet on rajattu haun ulkopuolelle.

Lääkehaulla löydät

 • valmisteiden hinnat
 • tiedot korvattavuudesta
 • tiedon siitä, onko valmiste reseptilääke, itsehoitolääke, kliininen ravintovalmiste tai perusvoide
 • vastaavat valmisteet, joihin apteekki voi vaihtaa lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen.

Lääkehaun tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään lääketietokantaan (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 22 §). Tietokantaa päivitetään kahden viikon välein.

Hakuvaihtoehdot

Kirjoita kerralla vain yksi hakuperuste tai valitse valmiista vaihtoehdoista.

Valmisteen nimi

Kirjoita valmisteen koko nimi tai muutama kirjain nimen alusta.

Lääkeaine

Kirjoita lääkeaineen nimi tai muutama kirjain lääkeaineen nimen alusta.

Sairaus / korvausnumero

Valitse sairaus tai lääkeaine annetuista vaihtoehdoista.

Saat luettelon

 • lääkkeistä, jotka ovat erityiskorvattavia valitsemassasi sairaudessa
 • kliinisistä ravintovalmisteista, jotka korvataan valitsemassasi sairaudessa
 • valitsemaasi rajoitetusti korvattavaa lääkeainetta sisältävistä valmisteista, jotka korvataan tietyissä sairauksissa.

Korvausnumero on merkitty Kela-korttiin, kun oikeus korvaukseen on myönnetty.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkeyrityksen hakemuksesta lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa valmisteen perus- ja erityiskorvattavuutta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista, joiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat olla erityiskorvattavia. Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkeyrityksen hakemuksesta, onko lääkevalmiste erityiskorvattava valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä sairaudessa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös vaikeista sairauksista, joiden hoidossa käytettävät kliiniset ravintovalmisteet voivat olla korvattavia. Lääkkeiden hintalautakunta päättää yrityksen hakemuksesta, onko kliininen ravintovalmiste korvattava valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä sairaudessa.

ATC-koodi

ATC-koodi perustuu WHO:n ylläpitämään kansainväliseen ATC-luokitusjärjestelmään, jossa lääkkeet on ryhmitelty anatomis-terapeuttis-kemiallisen –luokituksen mukaisesti. Voit kirjoittaa täydellisen ATC-koodin tai haluamasi määrän merkkejä koodin alusta.

Vnr-numero

Vnr-numero eli pohjoismainen tuotenumero on myyntiluvallisten lääkkeiden lääkepakkauksen yksilöivä kuusinumeroinen koodi. Numerointijärjestelmää hallinnoi Lääketietokeskus Oy.

Vnr-numeroa ei ole kliinisillä ravintovalmisteilla, perusvoiteilla eikä lääkevalmisteilla, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Muita hakuvaihtoehtoja

Valitse annetuista hakuvaihtoehdoista.

Ei-korvattavat valmisteet

Saat luettelon valmisteista, joista ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Valmisteelle ei ole haettu tai vahvistettu korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa tai lääkeyritys on siirtänyt valmisteen vapaaseen hinnoitteluun.

Kaikki korvattavat valmisteet

Saat luettelon kaikista valmisteista, jotka kuuluvat korvausjärjestelmän piiriin. Valmisteesta voidaan maksaa perus- tai erityiskorvaus.

Vain peruskorvattavat valmisteet

Saat luettelon valmisteista, joista voidaan maksaa vain peruskorvaus. Korvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ryhmään kuuluvat myös rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet ja kliiniset ravintovalmisteet, joista maksetaan peruskorvaus tiettyjen sairauksien hoidossa, sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa korvattavat perusvoiteet.

Kaikki erityiskorvattavat lääkkeet

Saat luettelon lääkevalmisteista, jotka kuuluvat alempaan tai ylempään erityiskorvausluokkaan tietyissä sairauksissa. Valmisteista maksetaan erityiskorvaus, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero on merkitty Kela-korttiin. Joistakin lääkkeistä erityiskorvauksen saaminen edellyttää lisäksi lääkkeen määrääjän reseptiin tekemää merkintää. Jos erityiskorvausoikeutta ei ole myönnetty, valmisteet ovat yleensä peruskorvattavia lukuun ottamatta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä.

Alemman erityiskorvausluokan lääkkeet

Saat luettelon valmisteista, jotka kuuluvat alempaan erityiskorvausluokkaan. Korvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääke on asiakkaalle erityiskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet

Saat luettelon valmisteista, jotka kuuluvat ylempään erityiskorvausluokkaan. Korvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävistä kustannuksista. Lääke on asiakkaalle erityiskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin.

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet

Saat luettelon valmisteista, joista maksetaan peruskorvaus vain, kun lääkettä käytetään lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä määritellyn erityisen käyttöaiheen mukaisesti. Korvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääke on asiakkaalle peruskorvattava, jos hänelle on myönnetty oikeus korvaukseen. Korvausnumero merkitään Kela-korttiin. Joissakin tapauksissa korvausta maksetaan myös lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella.

Rajoitetusti reseptimerkinnällä korvattavat lääkkeet

Saat luettelon valmisteista, jotka korvataan lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella. Valmiste voi olla peruskorvattava tai erityiskorvattava. Erityiskorvaus voidaan maksaa lääkkeen määrääjän reseptiin tekemän merkinnän perusteella, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen.

Korvattavat itsehoitolääkkeet

Itsehoitolääkkeellä tarkoitetaan lääkettä, joka voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä. Tietyistä itsehoitolääkkeistä on mahdollista saada korvaus, jos ne toimitetaan lääkemääräyksellä. Tällä hakuvaihtoehdolla saat luettelon näistä korvattavista itsehoitolääkkeistä.

Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet

Saat luettelon kliinisistä ravintovalmisteista, jotka korvataan tietyissä vaikeissa sairauksissa. Korvaus on sairaudesta riippuen 40 % tai 65 % valmisteen hinnasta.

Korvattavat perusvoiteet

Saat luettelon korvattavista perusvoiteista. Perusvoiteista korvataan 40 % valmisteen hinnasta, jos valmiste on määrätty lääkemääräyksellä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon.

Kaikki määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet

Saat luettelon lääkevalmisteista, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Korvattavat määräaikaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet

Saat luettelon korvattavista lääkevalmisteista, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan. Luettelo ei välttämättä ole täysin ajantasainen, koska kyseiset valmisteet voivat tulla korvattaviksi takautuvasti.

Korvattavat erityisluvalla toimitettavat lääkkeet

Haun tuloksena saat linkin Kelan internet-sivulle, jossa on luettelo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) erityisluvalla toimitettavista korvattavista lääkevalmisteista. Luettelo ei välttämättä ole täysin ajantasainen, koska erityislupavalmisteet voivat tulla korvattaviksi takautuvasti.

Lääkkeet, joihin liittyy korvausehto

Saat luettelon lääkkeistä, joiden korvaamiseen liittyy ehto. Ehto on kerrottu lääkkeen nimen alla suluissa.

Lääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi

Saat luettelon lääkkeistä, joille myyntilupaviranomainen on hyväksynyt rinnakkaisvalmisteista merkittävästi poikkeavan käyttöaiheen. Lääke voidaan vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon vain, jos lääkettä koskeva ehto täyttyy. Ehto on kerrottu lääkkeen nimen alla suluissa.

Epilepsialääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu

Saat luettelon lääkkeistä, jotka eivät ole vaihtokelpoisia epilepsian hoidossa. Lääke voidaan vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon vain, jos se on määrätty johonkin muuhun käyttöaiheeseen kuin epilepsian hoitoon.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden piirissä olevat valmisteet

Saat luettelon valmisteista, joita lääkärin lisäksi voivat lääkemääräyksellä määrätä myös laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus perustuu aina terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen.

Erityiskorvattavat lääkeaineet

Saat luettelon erityiskorvattavista lääkeaineista ja niiden ATC-koodeista sairauksittain. Luettelossa ovat ne lääkeaineet, joita sisältävät valmisteet ovat mukana Kelan lääketietokannassa.

Liikkuminen sovelluksessa

Käytä sovelluksen Hae-, Takaisin-, Uusi haku -, Edelliset- ja Seuraavat-painikkeita.

Tulostaminen

Käytä taulukoita tulostettaessa vaakatulostusta.

Alkuun