Kela

Sök läkemedel

Söktips

Sök läkemedel

I förteckningen över läkemedel ingår

 • sådana läkemedelspreparat med ett nordiskt varunummer (Vnr-nummer) som har försäljningstillstånd och som säljs i Finland
 • ersättningsgilla kliniska näringspreparat
 • ersättningsgilla bassalvor
 • läkemedel som lämnas ut mot specialtillstånd på viss tid.

Veterinära läkemedel finns inte med i sökningen.

Via läkemedelssökningen får du information om

 • priser
 • ersättningsgillhet
 • huruvida det är fråga om ett receptbelagt läkemedel, egenvårdsläkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva
 • likvärdiga preparat mot vilka apoteket kan byta ut receptförskrivna preparat.

Informationen baserar sig på en läkemedelsdatabas som FPA svarar för (22 § i lagen om elektroniska recept). Databasen uppdateras varannan vecka.

Sökalternativ

Fyll i endast ett sökkriterium i taget eller välj något av de färdiga alternativen.

Preparatets namn

Fyll i hela namnet eller några av de första bokstäverna i namnet.

Läkemedelssubstans

Fyll i namnet på läkemedelssubstansen eller några av de första bokstäverna i namnet.

Sjukdom/ersättningsnummer

Välj sjukdom eller läkemedelssubstans bland alternativen i rullgardinsmenyn.

Du får då fram en förteckning över

 • sådana läkemedel som ger rätt till specialersättning vid den sjukdom du valt
 • sådana kliniska näringspreparat som ger rätt till ersättning vid den sjukdom du valt
 • sådana preparat som innehåller en begränsat ersättningsgill läkemedelssubstans och som det betalas ersättning för vid vissa sjukdomar.

Ersättningsnumret finns infört på FPA-kortet om rätt till ersättning beviljats.

På ansökan av läkemedelsföretaget fastställer läkemedelsprisnämnden ersättningsgillhet och ett skäligt partipris för ett läkemedel. Läkemedelsprisnämnden kan begränsa rätten till grund- och specialersättning för ett läkemedel.

Genom förordning av statsrådet anges sådana svåra och långvariga sjukdomar vid vilkas behandling läkemedel kan specialersättas. På ansökan av läkemedelsföretaget beslutar läkemedelsprisnämnden om ett läkemedelspreparat ska ge rätt till specialersättning vid en sjukdom som anges i förordningen.

Genom förordning av statsrådet anges också sådana svåra sjukdomar vid vilkas behandling kliniska näringspreparat kan ersättas. På ansökan av läkemedelsföretaget beslutar läkemedelsprisnämnden om ett kliniskt näringspreparat ska ge rätt till ersättning vid en sjukdom som anges i förordningen.

ATC-kod

ATC-koden grundar sig på ATC-systemet - ett internationellt system för klassificering som WHO upprätthåller - där läkemedlen placerats i grupper enligt ett anatomisk terapeutisk kemiskt klassifikationssystem. Du kan fylla i koden i sin helhet eller några av de första tecknen i koden.

Vnr-nummer

Vnr-numret, dvs. det nordiska varunumret, är en sexsiffrig kod med vars hjälp en läkemedelsförpackning för ett läkemedel med försäljningstillstånd kan identifieras. Det administrativa ansvaret för numreringssystemet innehas av Lääketietokeskus Oy.

Kliniska näringspreparat och bassalvor saknar Vnr-nummer. Detsamma gäller läkemedelspreparat som för att kunna lämnas ut fått ett specialtillstånd för viss tid av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Andra sökalternativ

Välj önskat alternativ i rullgardinsmenyn.

Ej ersättningsgilla preparat

Du får fram en förteckning över sådana preparat som ersättning inte betalas för enligt sjukförsäkringslagen. Någon ersättningsgillhet och något skäligt partipris har inte sökts eller fastställts för preparatet eller så har läkemedelsföretaget överlåtit preparatet för fri prissättning.

Alla ersättningsgilla preparat

Du får fram en förteckning över alla preparat som omfattas av ersättningssystemet. Preparaten ger rätt antingen till grund- eller specialersättning.

Bara grundersättningsgilla preparat

Du får fram en förteckning över preparat som endast ger rätt till grundersättning. Ersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Till gruppen hör även de begränsat grundersättningsgilla läkemedel och kliniska näringspreparat som grundersättning betalas för vid vissa sjukdomar samt de salvbaser som ersättning betalas för vid långvariga hudsjukdomar.

Alla specialersättningsgilla läkemedel

Du får fram en förteckning över preparat som hör till den lägre eller högre specialersättningskategorin när det gäller vissa sjukdomar. Specialersättning betalas om man blivit beviljad rätt till specialersättning. Ersättningsnumret finns då infört på FPA-kortet. I fråga om vissa läkemedel krävs dessutom läkemedelsförskrivarens anteckning på receptet. Om rätt till specialersättning inte beviljats är preparaten i regel grundersättningsgilla med undantag för de begränsat grundersättningsgilla läkemedlen.

Läkemedel i den lägre specialersättningskategorin

Du får fram en förteckning över preparat som ger rätt till den lägre specialersättningen. Ersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Specialersättning betalas om man blivit beviljad rätt till specialersättning. Ersättningsnumret finns på FPA-kortet.

Läkemedel i den högre specialersättningskategorin

Du får fram en förteckning över preparat som ger rätt till den högre specialersättningen. Ersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset till den del som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro. Specialersättning betalas om man blivit beviljad rätt till specialersättning. Ersättningsnumret finns på FPA-kortet.

Begränsat grundersättningsgilla läkemedel

Du får fram en förteckning över preparat som ger rätt till grundersättning endast när läkemedlet används i enlighet med de särskilda indikationer som fastställts i läkemedelsprisnämndens beslut. Ersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Grundersättning betalas om man blivit beviljad rätt till ersättning. Ersättningsnumret finns på FPA-kortet. I en del fall betalas ersättning också på basis av en anteckning som läkemedelsförskrivaren gjort på receptet.

Läkemedel som ger begränsad rätt till ersättning på basis av receptanteckning

Du får fram en förteckning över preparat som ger rätt till ersättning på basis av en anteckning som läkemedelsförskrivaren gjort på receptet. Preparatet kan ge rätt till grundersättning eller specialersättning. Specialersättning kan betalas på basis av receptanteckning om man blivit beviljad rätt till specialersättning.

Ersättningsgilla egenvårdsläkemedel

Egenvårdsläkemedel är läkemedel som apoteket kan lämna ut utan recept. För vissa egenvårdsläkemedel kan ersättning betalas om läkemedlet lämnas ut mot recept. Genom att välja detta sökalternativ får du fram en förteckning över dem.

Ersättningsgilla kliniska näringspreparat

Du får fram en förteckning över kliniska näringspreparat som det betalas ersättning för vid vissa svåra sjukdomar. Beroende på vilken sjukdom det gäller är ersättningen 40 % eller 65 % av preparatets pris.

Ersättningsgilla bassalvor

Du får fram en förteckning över ersättningsgilla bassalvor. För bassalvor som ordinerats med recept för behandling av långvariga hudsjukdomar är ersättningen 40 % av preparatets pris.

Samtliga läkemedel som lämnas ut mot temporärt specialtillstånd

Du får fram en förteckning över preparat som för att kunna lämnas ut har fått ett temporärt specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Ersättningsgilla läkemedel som lämnas ut mot temporärt specialtillstånd

Du får fram en förteckning över ersättningsgilla preparat som för att kunna lämnas ut har fått ett temporärt specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Förteckningen är inte nödvändigtvis uppdaterad eftersom dessa preparat kan bli ersättningsgilla retroaktivt.

Ersättningsgilla läkemedel som lämnas ut mot specialtillstånd

Du får fram en länk till FPA:s webbplats med en tabell över ersättningsgilla läkemedelspreparat som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har beviljat ett specialtillstånd. Förteckningen är inte nödvändigtvis uppdaterad eftersom dessa preparat kan bli ersättningsgilla retroaktivt.

Läkemedel som ersätts om vissa villkor uppfylls

Du får fram en förteckning över läkemedel för vilka du kan få ersättning om ett visst villkor uppfylls. Villkoret anges inom parentes efter läkemedlets namn.

Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation

Du får fram en förteckning över läkemedel för vilka försäljningstillståndsmyndigheten har godkänt en indikation som avsevärt avviker från synonympreparatens indikation. Läkemedlet kan på apoteket bytas ut mot ett förmånligare alternativ endast om ett visst villkor gällande läkemedlet uppfylls. Villkoret anges inom parentes efter läkemedlets namn.

Antiepileptika med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte

Du får fram en förteckning över läkemedel som inte är utbytbara vid behandling av epilepsi. Ett läkemedel kan på apoteket bytas ut mot ett förmånligare alternativ endast om det ordinerats för någon annan indikation än behandling av epilepsi.

Preparat som omfattas av begränsad förskrivningsrätt

Du får fram en förteckning över preparat som kan förskrivas på recept förutom av en läkare också av en legitimerad sjukskötare eller en hälsovårdare eller barnmorska som är legitimerad som sjukskötare. Den begränsade förskrivningsrätten baserar sig alltid på ett skriftligt förordnande av den ansvariga läkaren för hälsovårdscentralen eller chefsläkaren för sjukvårdsdistriktet.

Specialersättningsgilla läkemedelssubstanser

Du får fram en sjukdomsvis förteckning över specialersättningsgilla läkemedelssubstanser och deras ATC-koder. Förteckningen begränsar sig till läkemedelssubstanser som finns i preparat som ingår i FPA:s läkemedelsdatabas.

Navigering

Använd söktjänstens knappar Sök, Tillbaka, Ny sökning, Föregående och Nästa.

Utskrift

Välj liggande sidorientering när du vill skriva ut tabeller.

Tillbaka upp