Kela

Lääkehaku

Ohje

Nimi

Valmisteen kauppanimi ja tieto siitä, onko kyse reseptilääkkeestä, itsehoitolääkkeestä, kliinisestä ravintovalmisteesta, perusvoiteesta vai määräaikaisella erityisluvalla toimitettavasta lääkkeestä. Jos valmisteen suorakorvaamiseen tai lääkevaihtoon sisältyy rajoitus, tieto tästä on nimen alla suluissa esimerkiksi (epilepsian hoidossa ei lääkevaihtoa).

Vnr

Vnr-numero eli pohjoismainen tuotenumero on myyntiluvallisten lääkkeiden lääkepakkauksen yksilöivä kuusinumeroinen koodi. Vnr-numeroa ei ole kliinisillä ravintovalmisteilla, perusvoiteilla eikä lääkevalmisteilla, joiden kulutukseen luovuttamiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Joillakin valmisteilla on Vnr-sarakkeessa tieto 'poistumassa'. Tämä tarkoittaa, että valmistetta ei ole enää saatavilla tukkuliikkeessä, mutta sitä voi olla vielä saatavilla jossain apteekissa.

Vahvuus

Vaikuttavan aineen määrä lääkevalmisteessa. Samassa kentässä on mahdollista lisätietoa pakkauksesta, esimerkiksi pakkaustyyppi tai pakkaukseen sisältyvä annostelulaite.

Lääkemuoto

Valmisteen olomuoto, esimerkiksi tabletti, voide tai injektioneste.

Pakkauskoko

Pakkauksen sisältämä valmistemäärä. Samassa kentässä on tieto säilytysastiasta, esimerkiksi lasipurkki tai läpipainopakkaus.

Lääkeyritys

Myyntiluvan haltijan tai valmistajan nimi.

Hinta

Hinta on arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta (10 % alv).

Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen, perusvoiteen ja kliinisen ravintovalmisteen hintaan lisätään apteekissa toimitusmaksu, joka on
  • 2,39 e (sis. 10 % alv) tai
  • 4,24 e (sis. 10 % alv), kun kyse on apteekissa sekoitettavasta antibioottimikstuurasta.

Jos apteekki toimittaa kerralla useampia pakkauksia samaa valmistetta, toimitusmaksu peritään vain kerran. Jos toimitettu valmiste kuuluu korvausjärjestelmään, asiakas saa korvauksen myös toimitusmaksusta.

Valmisteiden vähittäishinnan määräytymisestä ja apteekin toimitusmaksusta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa lääketaksasta.

Lääkeaine

Lääkevalmisteen vaikuttava aine/vaikuttavat aineet.

Korvattavuus

Taulukossa kunkin valmisteen korvattavuus on esitetty lyhenteellä, joka toimii linkkinä yksityiskohtaisempiin tietoihin korvattavuudesta. Taulukossa esiintyvät lyhenteet ovat
Ei - valmiste ei kuulu korvausjärjestelmän piiriin
Perus - valmiste on peruskorvattava
Erityis - valmiste on perus- ja/tai erityiskorvattava

Vastaavat valmisteet

Sarakkeessa oleva nuoli on linkki luetteloon, jossa ovat kyseistä valmistetta vastaavat valmisteet.

Vastaavat valmisteet sisältävät saman määrän samaa lääkeainetta ja ovat keskenään biologisesti samanarvoisia. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) julkaisee neljännesvuosittain luettelon valmisteista, jotka ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Apteekki vaihtaa lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan yleisesti saatavilla olevaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen ellei lääkkeen määrääjä tai ostaja kiellä vaihtoa.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta ja siitä vähän poikkeava hinta eli ns. hintaputki määräytyvät lääkeyritysten Kelalle ilmoittamien hintojen perusteella. Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta on kunkin vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä halvimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta tai viitehintaryhmän voimassa ollessa viitehintaryhmän halvimman korvattavan valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta.

Lääkevalmiste on hinnaltaan vähän poikkeava, jos hinnanero halvimpaan valmisteeseen on enintään 0,50 euroa.

Viitehinta

Viitehintaryhmään kuuluvan valmisteen korvauksen perusteena on viitehinta, joka määräytyy lääkeyritysten lääkkeiden hintalautakunnalle ilmoittamien hintojen perusteella neljä kertaa vuodessa.

Viitehintaryhmä muodostetaan korvattavista lääkevaihtoon kuuluvista lääkevalmisteista edellyttäen, että muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy vähintään yksi korvattava rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste. Viitehinta lasketaan edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäismyyntihinnasta lisäämällä edullisimpaan hintaan 0,50 euroa.

Viitehintaryhmään kuuluvista valmisteista maksetaan korvaus korkeintaan viitehinnan suuruisesta hinnasta, jolloin mahdollinen erotus jää asiakkaan maksettavaksi. Apteekki voi kuitenkin ostajan suostumuksella vaihtaa lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen viitehintaiseen tai sitä edullisempaan lääkevalmisteeseen. Mikäli lääkkeen määrääjä on kieltänyt vaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein, korvaus maksetaan lääkkeen todellisen hinnan perusteella.

ATC-koodi

ATC-koodi perustuu WHO:n ylläpitämään kansainväliseen ATC-luokitusjärjestelmään, jossa lääkkeet on ryhmitelty anatomis-terapeuttis-kemiallisen -luokituksen mukaisesti.

Rajattu lääkkeenmäärääminen

Jos valmisteen Korvattavuus-näytöllä on tieto ’Myös sairaanhoitaja voi tietyin edellytyksin määrätä valmistetta’, valmiste kuuluu ns. rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Valmistetta voi lääkärin lisäksi lääkemääräyksellä määrätä myös laillistettu sairaanhoitaja, sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus perustuu aina terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen.

Lisätietoa: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010). Asetuksen liitteessä on kerrottu tarkemmin valmisteet, joita sairaanhoitajan on mahdollisuus määrätä ja tieto siitä, voiko sairaanhoitaja aloittaa lääkityksen vai jatkaa lääkärin aloittamaa hoitoa.

Alkuun