Kela

Sök läkemedel

Söktips

Namn

Preparatets handelsnamn och uppgift om huruvida det är fråga om ett receptbelagt läkemedel, ett egenvårdsläkemedel, ett kliniskt näringspreparat, en bassalva eller ett läkemedel som lämnas ut mot temporärt specialtillstånd. Om det finns någon begränsning när det gäller direktersättning för preparatet eller möjligheten att byta ut preparatet, anges detta inom parentes efter namnet, t.ex. (Byts inte ut vid behandling av epilepsi).

Vnr

Vnr-numret, dvs. det nordiska varunumret, är en sexsiffrig kod med vars hjälp en läkemedelsförpackning för ett läkemedel med försäljningstillstånd kan identifieras. Kliniska näringspreparat och bassalvor saknar Vnr-nummer. Detsamma gäller läkemedelspreparat som för att kunna lämnas ut fått ett specialtillstånd för viss tid av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

För en del preparat finns uppgiften 'utgående preparat' i Vnr-kolumnen. Detta betyder att preparatet inte längre går att få i partiaffärerna, men ännu kan finnas på en del apotek.

Styrka

Den mängd verksamt ämne som ingår i preparatet. I samma fält finns eventuell ytterligare information om förpackningen, t.ex. förpackningstyp eller doseringsanordning som ingår i förpackningen. Uppgiften finns endast på finska i Läkemedelsdatabasen.

Läkemedelsform

Exempelvis tablett, salva eller injektionsvätska.

Förpackning

Den mängd av preparatet som förpackningen innehåller. I samma fält finns uppgift om förvaringskärlet, t.ex. glasburk eller blister.

Läkemedelsföretag

Innehavare av försäljningstillstånd eller tillverkare.

Pris

Priset är minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt (10 % moms).

Till priset på ett läkemedel, en bassalva och ett kliniskt näringspreparat som lämnas ut mot recept lägger apoteket en expeditionsavgift som är

  • 2,39 e (inkl. 10 % moms) eller
  • 4,24 e (inkl. 10 % moms) när det är fråga om en antibiotikamixtur som bereds på apoteket.

Om apoteket på en och samma gång lämnar ut flera förpackningar av samma preparat tas expeditionsavgiften ut bara en gång. Om det expedierade preparatet omfattas av ersättningssystemet får kunden ersättning också för expeditionsavgiften.

Bestämmelser om hur preparatens minutförsäljningspris bestäms och om apotekens expeditionsavgift finns i statsrådets förordning om läkemedelstaxa.

Läkemedelssubstans

Läkemedelspreparatets verksamma ämne/verksamma ämnen.

Ersättningsgillhet

Ersättningsgillheten anges med en förkortning. Genom att klicka på förkortningen får du fram mera information. Förkortningar som använts
Ej - preparatet omfattas inte av ersättningssystemet
Grund - preparatet ger rätt till grundersättning
Special - preparatet ger rätt till grund- och/eller specialersättning

Likvärdiga preparat

Pilen i kolumnen för dig vidare till en förteckning över generiska läkemedel.

Det är fråga om preparat som innehåller samma mängd av samma verksamma substans och som är biologiskt likvärdiga. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ger kvartalsvis ut en förteckning över sinsemellan utbytbara preparat.

Apoteket byter ut ett receptförskrivet preparat mot det allmänt tillgängliga utbytbara preparat som är billigast eller vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris om inte läkemedelsförskrivaren förbjudit utbyte eller den som köper läkemedlet motsätter sig utbyte.

Det lägsta priset och det pris som avviker litet från det lägsta priset, det så kallade prisintervallet, bestäms enligt de pris som läkemedelsföretagen meddelat FPA. Det lägsta priset för sinsemellan utbytbara läkemedel är minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det preparat som är billigast den första dagen i kvartalet eller så länge referensprisgruppen är i kraft minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det billigaste ersättningsgilla preparatet inom referensprisgruppen.

Priset på ett läkemedelspreparat avviker litet, om prisskillnaden i förhållande till det billigaste preparatet är högst 0,50 euro.

Referenspris

I fråga om preparat som tillhör en referensprisgrupp utgör referenspriset grunden för ersättningen. Referenspriset fastslås fyra gånger per år på basis av de priser som läkemedelsföretagen anmäler till läkemedelsprisnämnden.

En referensgrupp bildas förutsatt att en grupp ersättningsgilla preparat som omfattas av läkemedelsutbytet innehåller minst ett ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat. Referenspriset beräknas på minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste läkemedelspreparat som upptas i referensprisgruppen genom att lägga till 0,50 euro till det förmånligaste priset.

För preparat som ingår i en referensprisgrupp betalas ersättning högst enligt referenspriset. En eventuell skillnad får kunden betala själv. Apoteket kan emellertid med kundens samtycke byta ut det receptförskrivna preparatet mot ett preparat som säljs till referenspris eller ett förmånligare preparat. Om läkemedelsförskrivaren förbjudit utbyte av medicinska eller terapeutiska skäl betalas ersättningen för preparatets faktiska pris.

ATC-kod

ATC-koden grundar sig på ATC-systemet - ett internationellt system för klassificering som WHO upprätthåller - där läkemedlen placerats i grupper enligt ett anatomisk terapeutisk kemiskt klassifikationssystem.

Begränsad förskrivningsrätt

Om det på sidan ’Ersättningsgillhet’ för ett preparat anges ’Också en sjukskötare kan på vissa villkor förskriva preparatet’, omfattas preparatet av begränsad förskrivningsrätt. Preparatet kan förskrivas på recept förutom av en läkare också av en legitimerad sjukskötare eller av en hälsovårdare eller barnmorska som är legitimerad som sjukskötare. Den begränsade förskrivningsrätten baserar sig alltid på ett skriftligt förordnande av den ansvariga läkaren för hälsovårdscentralen eller chefsläkaren för sjukvårdsdistriktet.

Närmare information: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel 1088/2010. I en bilaga till förordningen finns en närmare redogörelse för preparat som en sjukskötare kan förskriva, och det anges huruvida sjukskötaren kan inleda medicinering eller fortsätta behandling som en läkare inlett.

Tillbaka upp